DSC kalorimeter

DSC kalorimeter

Oddelenie spracovania polymérov
DSC umožňuje hodnotenie základných termických veličín polymérov – teploty topenia Tt, teploty kryštalizácie Tc, teploty sklovitého prechodu Tg, ako aj tepelné efekty prechodov prvého poriadku – entalpiu topenia ΔHt a entalpiu kryštalizácie ΔHc v dynamických podmienkach ohrevu resp. chladenia. Taktiež prístroj umožňuje hodnotenie termického chovania sa polymérov pri izotermických podmienkach merania a následné vyhodnotenie kinetiky kryštalizácie. Technická špecifikácia: teplotný rozsah -180 – 750°C rýchlosť ohrevu do 500 K/min rýchlosť chladenia do 150 K/min
Viac
Mettler Toledo™ TGA/DSC1  – Termogravimetria s diferenčným skenovacím kalorimetrom

Mettler Toledo™ TGA/DSC1 – Termogravimetria s diferenčným skenovacím kalorimetrom

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Simultánna termická analýza v spojení s diferenčným skenovacím kalorimetrom (TGA/DSC 1) od firmy Mettler Toledo. Termogravimetria (TGA) meria zmenu hmotnosti vzorky pri zahrievaní, ochladzovaní alebo udržiavaní na konštantnej teplote (oxidačná, inertná atmosféra). Termogravimetria (TGA) meria zmenu hmotnosti vzorky pri zahrievaní, ochladzovaní alebo udržiavaní na konštantnej teplote. Termický analyzátor má 34-pozíciový autosampler. Teplotný rozsah od -40 do +1100 °C. Chladenie termostatom.
Viac
Automatický analyzátor vlhkosti

Automatický analyzátor vlhkosti

Oddelenie potravinárskej technológie
Automatický analyzátor vlhkosti stanovuje obsah vlhkosti a sušiny v potravinách a rôznych materiáloch. Výhodou zariadenia je plná automatizácia od nadávkovania materiálu až po vyhodnotenie. Má štyri profily sušenia pre rôzne materiály (štandardný, mierny, skokový a rýchly) a graficky znázorňuje priebeh a výsledky sušenia.
Viac
Oxitest – test oxidácie/trvanlivosti potravín, olejov a materiálov

Oxitest – test oxidácie/trvanlivosti potravín, olejov a materiálov

Oddelenie potravinárskej technológie
Zrýchlenou oxidáciou akýkoľvek potravín, olejov a materiálov, za prítomnosti kyslíka, alebo vzduchu či inej atmosféry sa v prístroji Oxitest stanovuje ich kvalita a oxidačná stabilita. Disponuje hardvérom a softvérom, pomocou ktorého je možné predpovedať trvanlivosť akýchkoľvek potravín a materiálov ako aj stabilizačný účinok pridaných antioxidantov. Originálna technológia zariadenia umožňuje analyzovať vzorky bez ich úpravy.
Viac