DSC kalorimeter DSC 8500

Popis:

Diferenčný kompenzačný kalorimeter (DSC) od firmy Perkin Elmer. Princíp merania – kompenzácia výkonu. Kalorimeter má 96-polohový autosampler. Teplotný rozsah od -100 do 600 °C. Chladenie intracoolerom.

Služby:

Termoanalytické štúdium kinetiky procesov prebiehajúcich v rôznych materiáloch. Experimenty sú zamerané na meranie teploty a entalpie topenia, vyparovania, sublimácie, fázových premien, stanovenie tepelných kapacít kvapalných a tuhých látok, teploty skelnenia a teploty demagnetizácie. Štúdium kinetiky kryštalizácie polymérov a iných materiálov.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.

+421 (2) 59 325 530
peter.simon@stuba.sk