DMTA analyzátor

DMTA analyzátor

Oddelenie spracovania polymérov
DMTA 1 umožňuje meranie pri optimálnej konfigurácii. Otočnú meraciu hlavicu možno pri montáži držiakov vzoriek umiestniť do najvhodnejšej polohy. Je možné nastavanie rýchlosti ohrevu od 0,1 až do 20K/min a chladenia od 0,1 až do 30K/min. Extrémne účinné chladenie šetrí vzácny čas pri meraní a znižuje spotrebu tekutého dusíka. Prístroj umožňuje meranie vo variabilných deformačných módoch: meranie v ťahu, šmyku, tlaku, jednoduchom ohybe, dvojbodovom ohybe a trojbodovom ohybe. Prístroj zabezpečuje meranie expanzného koeficientu v TMA móde a taktiež zabezpečuje automatické stanovenie teploty sklovitého prechodu podľa DIN65583 (Tg2%). Technická špecifikácia: meranie dynamicko – mechanických vlastností v rozsahu -190 až + 600°C frekvenčný rozsah 0,001 – 300 Hz s rozlíšením 0,00001 Hz tlak, šmyk, ťah, jednoduchý a trojbodový ohyb automatické stanovenie Tg rozsah sily 0,001 – 10 N s rozlíšením 0,25 mN…
Viac
Fluidná miešačka

Fluidná miešačka

Oddelenie spracovania polymérov
Dvojstupňová fluidná miešačka slúži na homogenizáciu práškových zmesí polymérov a prísad, najmä na prípravu suchých predzmesí - dry blendov. Typickým príkladom je príprava zmesí PVC so zmäkčovadlami a ďalšími aditívami. V hornom vyskootáčkovom stupni dochádza k vytvoreniu fluidnej vrstvy v ktorej dochádza k dokonalému premiešavaniu zmesi a zároveň k jej zahrievaniu, čo umožní a urýchli difúziu kvapalných prísad do častíc polyméru. Po dosiahnutí požadovaného stupňa homogenizácie sa zmes vypustí do nízkootáčkového spodného stupňa, kde sa dochladí. Spodný stupeň pojme dve šarže horného stupňa, čo umožňuje dosiahnuť lepšiu homogenitu jednotlivých šarží. Technická špecifikácia: vysokootáčkový stupeň s ohrevom, objem komory 11 dm3 nízkootáčkový chladiaci stupeň, objem komory 24 dm3
Viac
Vákuové tvarovanie

Vákuové tvarovanie

Oddelenie spracovania polymérov
Zariadenie je vhodné pre výrobu tvarovo nenáročných výrobkov technológiou vákuového tvarovania. Regulácia intenzity a doby ohrevu polotovaru je regulovaná automaticky podľa nastavenia. Zdvih formy, vkladanie polotovaru, vyberanie výlisku a prepínanie vákua je manuálne. Technická špecifikácia: max. plocha formy 430x280 mm max. hĺbka profilu 160 mm infračervený ohrev s reguláciou teploty manuálny zdvih formy časovač ohrevu
Viac
Elektrónový skenovací mikroskop JEOL 7500F

Elektrónový skenovací mikroskop JEOL 7500F

Oddelenie spracovania polymérov
Mikroskop umožňuje vďaka svojej konfigurácii reálne zväčšenia 1 000 000x, teda reálne pozorovanie objektov od 1 nm. Kombinácia detektorov poskytuje široké možnosti spracovania obrazu. Gentle beam mód je šetrný k materiálom, ktoré sú termicky citlivé a neznesú vysoké urýchľovacie napätia. Unikátnou je kombinácia s kryogénnym príslušenstvom, ktoré umožňuje merať aj vlhké vzorky alebo disperzie aj za vysokého vákua, čím sa nestráca kvalita obrazu a neznižuje sa rozlišovacia schopnosť mikroskopu. Kryogénny mód je mimoriadne vhodný pre biológiu, zdravotníctvo, ale aj potravinárstvo a celý rad ďalších oblastí, ktoré vyžadujú pozorovanie kvapalných vzoriek pri vysokých zväčšeniach. V kryomóde rovnako ako aj za "normálnych podmienok " je dostupná Röntgenová analýza. Technická špecifikácia: COLD FEG katóda rozlíšenie od 1 nm dva detektory pre spätne odrazené elektróny (BEI) dva detektory pre sekundárne elektróny (SEI) EDS analyzátor…
Viac
Meranie priepustnosti plynov a pár

Meranie priepustnosti plynov a pár

Oddelenie spracovania polymérov
Cetrum je vybavené dvomi prístrojmi, jeden na meranie priepustnosti vodnej pary, druhý na meranie priepustnosti plynov. Meranie bariérových vlastností je dôležité najmä pre fóliové materiály určené pre balenie potravín. Obidva prístroje sú pripojené na PC s prenosom a uchovávaním dát v elektronickej forme. Technická špecifikácia: merané médiá – vodná para, N2, CO2, O2, inertné plyny 0,03-10,00 g/m2/deň pre vodnú paru 1-10,000 cm3/m2/deň pre plyny hrúbka vzorky pre paru 12 mm max. hrúbka vzorky pre plyny 5 mm max. teplotný rozsah pre paru 5-70°C teplotný rozsah pre plyny do 75°C
Viac
Klimatizačná komora

Klimatizačná komora

Oddelenie spracovania polymérov
Klimatizačná komora je vhodná tak pre kondicionáciu vzoriek pred skúškou ako aj pre testovanie vplyvu vonkajších podmienok na zmeny vlastností testovaných materiálov. Široké rozpätie teplôt a relatívnej vlhkosti umožňuje simulovať takmer ľubovoľné aplikačné podmienky. Vďaka vnútorným rozmerom komory je možné exponovať aj veľkorozmerové testovacie telesá resp. celé výrobky. Technická špecifikácia: objem skúšobného priestoru 600 litrov teplotný rozsah -70 až +180°C rozsah rel. vlhkosti 10 – 98% presnoť regulácie teploty +/- 0,5°C presnosť rel. vlhkosti +/- 3%
Viac
DSC kalorimeter

DSC kalorimeter

Oddelenie spracovania polymérov
DSC umožňuje hodnotenie základných termických veličín polymérov – teploty topenia Tt, teploty kryštalizácie Tc, teploty sklovitého prechodu Tg, ako aj tepelné efekty prechodov prvého poriadku – entalpiu topenia ΔHt a entalpiu kryštalizácie ΔHc v dynamických podmienkach ohrevu resp. chladenia. Taktiež prístroj umožňuje hodnotenie termického chovania sa polymérov pri izotermických podmienkach merania a následné vyhodnotenie kinetiky kryštalizácie. Technická špecifikácia: teplotný rozsah -180 – 750°C rýchlosť ohrevu do 500 K/min rýchlosť chladenia do 150 K/min
Viac