DSC kalorimeter Shimadzu DSC-60

Popis:

Diferenčný kompenzačný kalorimeter (DSC) od firmy Shimadzu. Princíp merania – tepelný tok. Teplotný rozsah od -130 do 600 °C. Chladenie vzduchom alebo tekutým dusíkom.

Služby:

Termoanalytické štúdium kinetiky procesov prebiehajúcich v rôznych materiáloch. Experimenty sú zamerané na meranie teploty a entalpie topenia, vyparovania, sublimácie, fázových premien, stanovenie tepelných kapacít kvapalných a tuhých látok, teploty skelnenia a teploty demagnetizácie. Štúdium kinetiky kryštalizácie polymérov a iných materiálov. Predpovede termickej a termooxidačnej stability materiálov.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.

+421 (2) 59 325 530
peter.simon@stuba.sk