DTA/TG kalorimeter Exstar Seiko 6300

Popis:

Simultánne merania diferenčnej termickej analýzy (DTA) a termogravimetrie (TG). Teplotný rozsah od laboratórnej teploty do 1500 °C. Pri teplotách do 500 °C možno DTA použiť ako diferenčný kompenzačný kalorimeter (DSC).

Služby:

Termoanalytické štúdium kinetiky procesov prebiehajúcich v rôznych materiáloch. Experimenty sú zamerané na meranie teploty a entalpie topenia, vyparovania, sublimácie, fázových premien, stanovenie tepelných kapacít kvapalných a tuhých látok, teploty skelnenia a teploty demagnetizácie. Predpovede termickej a termooxidačnej stability materiálov.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.

+421 (2) 59 325 530
peter.simon@stuba.sk