Elektrónový skenovací mikroskop JEOL 7500F

Popis:

Mikroskop umožňuje vďaka svojej konfigurácii reálne zväčšenia 1 000 000x, teda reálne pozorovanie objektov od 1 nm. Kombinácia detektorov poskytuje široké možnosti spracovania obrazu. Gentle beam mód je šetrný k materiálom, ktoré sú termicky citlivé a neznesú vysoké urýchľovacie napätia. Unikátnou je kombinácia s kryogénnym príslušenstvom, ktoré umožňuje merať aj vlhké vzorky alebo disperzie aj za vysokého vákua, čím sa nestráca kvalita obrazu a neznižuje sa rozlišovacia schopnosť mikroskopu. Kryogénny mód je mimoriadne vhodný pre biológiu, zdravotníctvo, ale aj potravinárstvo a celý rad ďalších oblastí, ktoré vyžadujú pozorovanie kvapalných vzoriek pri vysokých zväčšeniach. V kryomóde rovnako ako aj za „normálnych podmienok “ je dostupná Röntgenová analýza.

Technická špecifikácia:

 • COLD FEG katóda
 • rozlíšenie od 1 nm
 • dva detektory pre spätne odrazené elektróny (BEI)
 • dva detektory pre sekundárne elektróny (SEI)
 • EDS analyzátor
 • urýchľovacie napätie 0,1 – 30 kV
 • plazmové čistenie
 • prvkový mapping pozorovanej oblasti
 • možnosť merať v kryogénnom móde
 • možnosť úpravy povrchu vzorky lúčom argónových iónov
 • Gentle beam mód

Služby:

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Tomanová, PhD.

katarina_tomanova@stuba.sk