AA-6300 Shimadzu

Home / Ústav analytickej chémie / AA-6300 Shimadzu

Popis:

Atómový absorpčný spektrometer s elektrotermickým atomizátorom.

Služby:

Rutinné stanovenie koncentrácií prvkov (hlavne kovov a polokovov) v kvapalných vzorkách.

Kontaktná osoba: doc. Ing. František Čacho, PhD.

+421 (2) 59 325 736
frantisek.cacho@stuba.sk