Thermo Scientific™ Nicolet iN10 MX – FTIR Imaging mikroskop

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie dreva, celulózy a papiera / Thermo Scientific™ Nicolet iN10 MX – FTIR Imaging mikroskop

Popis:

FTIR-mikroskop umožňuje získať reflexné, transmisné a ATR spektrá v priebehu niekoľkých minút. Pomocou funkcie imaging je možné poskladať obraz meranej vzorky a pomocou funkcie mapping zhotoviť mapu zo spektier zodpovedajúcim jednotlivým bodom merania

Technický popis:
Zariadenie disponuje jedným štandardným senzorom a dvoma „rýchlymi a citlivými“ kvapalným dusíkom chladenými senzormi. Zväčšenie objektívu je fixné (15 – násobné).
ATR mód merania (germániový kryštál) umožňuje získať silnejší signál v porovnaní s reflexným módom. Sníma sa povrch do hĺbky 1 – 4 mikrometrov (vzorku je vhodné pred meraním očistiť). Nastavenie kvality spektier umožňuje výber počtu skenov v jednotlivých krokoch merania, rozlíšenie (napr. 16 cm-1) a priestorové rozlíšenie (na úrovni mikrometrov).

Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.

Služby:

Vzorky môžu byť prírodnej povahy ako aj syntetickej. Vhodná napr. pri identifikácií historických fotografií, vrstiev resp. spojív, lakov alebo pigmentov v maľbách.

Zariadenie sa využíva na identifikáciu neznámych vzoriek (organickej/anorganickej povahy ako napr. plasty, silikáty, TiO2, CaCO3 a iné) rozmerov na úrovni od mikrometrov po jednotky centimetrov. Získané spektrá je možné porovnávať s knižnicou spektier resp. tabuľkami.
Metóda poskytuje informácie o chemických väzbách prvkov a je doplnkovou metódou Ramanovej spektroskopie.

Kontaktná osoba: Ing. Soňa Malečková, PhD., Ing. Michal Oravec, PhD.

sona.maleckova@stuba.sk
michal.oravec@sng.sk