Plazmový generátor Kamea Elektron T600

Popis:

Laboratórny plazmový generátor Kamea Elektron T600 generuje nízkoteplotnú atmosférickú plazmu s unikajúcimi elektrónmi. Zariadenie je napájané 50 kV špeciálnym zdrojom napájajúcim elektrodu o veľkosti 20 x 60 cm, ktorá je umiestnená v uzatvárateľnej komore. Zariadenie je schopné generovať plazmu s výkonom cca 2,5 W/cm2, s energiou pulzov max. do 1,24 J, pri frekvenciách do 2 kHz. Medzera medzi elektródami je max. 2,5 cm, čo je zároveň limitom hrúbky opracovávaných vzoriek. Zariadenie je vybavené auto-stop systémom, je napojené na odvod splodín generovaných v plazmovom výboji, je vybavené systémom monitoringu vznikajúceho ozónu.
Povaha zariadenia umožňuje opracovanie plošných objektov ako sú papier, kartón, dosky, ale aj objektov so zložitejšou topológiou povrchu – reliéfnych objektov s maximálnou výškou vlny do 2 – 2,2 cm. Katóda je statická a je vybavená matricou volfrámových hrotov generujúcich plazmu v tvare kužeľa smerujúceho dole k anóde tvorenej pohyblivým stolčekom, pohybujúcim sa pomalým vratným pohybom v horizontálnom smere. Tento systém umožňuje rovnomerné opracovanie povrchu (a pórov) plazmou modifikovaných vzoriek.
Zariadenie sa ovláda softvérom, umožňujúcim presné nastavenie podmienok generovania plazmy: nastavenie počtu pulzov, frekvencie (1 – 2000 Hz), energie pulzov (0 – 1, 24 J/pulz) a času expozície (od sekúnd, až po hodiny).

Služby:

Zariadenie umožňuje aktivácie povrchov, účinnú sterilizáciu, čistenie povrchov, tvorbu tenkých vrstiev, a iné efekty, v závislosti od vstupných podmienok režimu generovania plazmy. Nízka teplota výboja (cca 40 – 65°C) umožňuje opracovávať aj tepelne senzitívne materiály. Úspešne boli testované a modifikované materiály ako drevo, drevné kompozity, papier, kartón, fotografie, pergamen, koža, prírodné a syntetické textílie, syntetické fólie a vlákna a mnohé iné.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.

radko.tino@stuba.sk