TA – Py- TD- F- GC/MS/FID – Plynový chromatograf

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie dreva, celulózy a papiera / TA – Py- TD- F- GC/MS/FID – Plynový chromatograf

Popis:

TA – Py- TD- F- GC/MS/FID Plynový chromatograf (Agilent 7980A) s hmotnostným (Elektrónová ionizácia, Agilent MSD 5975C) a plameňovo-ionizačným detektorom (FID) na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu zmesí organických látok, identifikácia pomocou MS spektra a elučných časov. Ako alternatívne periférie sú k dispozícii: termická analýza, analytický pyrolyzér, frakcionátor a termodesorber.
Py – CDS Pyroprobe 5150
TD – Markes Unity 2
TA – Mettler Toledo TGA/DSC 1 LF
GC – Agilent Technologies 7890A
MS – Agilent Technologies model 5975C
F – SRA Instruments IST-16

Služby:

Zariadenie slúži na široké aplikačné využitie kedy vstupné vzorky môžu byť tuhého, kvapalného a aj plynného skupenstva. Identifikácia sa tak vzťahuje na organické a v ojedinelých prípadoch organicko-anorganické zlúčeniny. Dostupné perifériu umožňujú tak identifikáciu zlúčenín ako aj ich prípadnú modifikáciu alebo analýzu len určitej časti. Výhodou je tiež multispektrálnosť a teda získanie hneď niekoľkých typov analýz súčasne. Používa sa hlavne na charakterizáciu materiálov s ohľadom na ich zloženie. Oblasti použitia zahŕňajú plasty, elastoméry a termosety, minerálne zlúčeniny a keramiku, ako aj širokú škálu analýz v chemickom a farmaceutickom priemysle. Termoanalytické štúdium kinetiky procesov prebiehajúcich v rôznych materiáloch. Experimenty sú zamerané na meranie teploty a entalpie topenia, teploty skelnenia a teploty degradácie.

Kontaktná osoba: Ing. Aleš Ház, PhD.

ales.haz@stuba.sk