GC-MS + pyrolitický mikroreaktor

Popis:

Plynový chromatograf na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu zmesí prchavých organických látok, identifikácia pomocou MS spektra a elučných časov.

Služby:

Mikroreaktor napojený pred nástrekom umožní riadený tepelný rozklad vzoriek (v mg) biomasy, plastov, tuhých odpadov a iných látok, GC-MS systém následne umožní analýzu a identifikáciu prchavých rozkladných produktov. Celý systém umožní aj identifikáciu a kvantifikáciu adsorbovaných látok na tuhých adsorbentoch.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.

+421 918 674 325
alexander.kaszonyi@stuba.sk