Optovláknový spektrofotometer UV-VIS-NIR, Ocean optics

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie / Optovláknový spektrofotometer UV-VIS-NIR, Ocean optics

Popis:

Prenosný spektrometer s PC, rôzne transmisné a reflexné techniky merania: jednoduchá transmisia, jednoduchý a difúzny odraz v rôznych geometriách, meranie emisných spektier, spektrálne kolorimetrické merania.

Služby:

Meranie absorpčných, remisných a reflexných spektier a kolorimetrických dát látok rôznej vnútornej a povrchovej štruktúry v oblastiach spektra UV, Vis. NIR. Optické, spektrálne a kolorimetrické vlastností povrchov, tenkých vrstiev, fólií i práškových materiálov. Kolorimetria všetkých typov materiálov, stanovenie farebných súradníc, farebnej odchýlky, belosti. Stanovenie emisných spektier svetelných zdrojov.

Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Gál, PhD.

lukas.gal@stuba.sk