EPR spektrometer EMX (X-pásmo)

Popis:

EPR spektrometer of firmy Bruker. Meranie v X-pásme, teplotná jednotka pre merania pri rôznych teplotách.

Služby:

Výskum štruktúry a reaktivity paramagnetických zlúčenín v chemických, biologických a fotochemických systémoch s dôrazom na oblasť radikálovej chémie.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.

+421 (2) 59 325 537
peter.rapta@stuba.sk